ส่งรหัสผ่าน ทาง email

ผู้เข้าใช้ระบบ :
รหัสผู้ใช้ : <<ตรวจสอบเลข บฉ>>
เลขประจำตัวประชาชน :

หมายเหตุ จะต้องระบุ Email ที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น
ซึ่งระบบจะทำการส่งรหัสผ่านให้ท่านโดยอัตโนมัติทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หากท่านไม่ได้รับ ภายใน 24 ชั่วโมง กรุณาติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานการกำกับวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร.02-430-6308 ต่อ 1710 email: hazspecialist@diw.mail.go.th