ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 539 บริษัท รุ่งเจริญ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด taff 010000006012820003-S1201421 82-5224 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-256-1554 ระยอง 27 พฤศจิกายน 2561
2 540 บริษัท รุ่งเจริญ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด taff 010000006012820007-S1300463 82-7838 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-256-1554 ระยอง 27 พฤศจิกายน 2561
3 541 บริษัท รุ่งเจริญ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด taff 010000006012820008-S1300915 82-0215 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-256-1554 ระยอง 27 พฤศจิกายน 2561
4 543 บริษัท รุ่งเจริญ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด taff 010000006912820001-S1501459 82-3078 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 098-256-1554 ระยอง 27 พฤศจิกายน 2561
5 544 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820001-S1901520 82-3728 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9494856 ระยอง 22 กันยายน 2563
6 545 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820002-S1901759 82-5494 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9494856 ระยอง 27 พฤศจิกายน 2561
7 546 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820004-S1900267 82-3265 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9494856 ระยอง 22 กันยายน 2563
8 547 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820006-S1901521 82-1789 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9494856 ระยอง 22 กันยายน 2563
9 548 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820011-S1901766 82-6599 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9494856 ระยอง 22 กันยายน 2563
10 549 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820012-S1901837 82-4724 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9494856 ระยอง 22 กันยายน 2563
11 550 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820016-S1900876 82-0428 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-9494856 ระยอง 22 กันยายน 2563
12 1005 บริษัท โกลด์ ฟิลด์รีไฟเนอรี จำกัด taff 010000006012110008-S1801255 2ฒข-5312 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-0353888 สมุทรปราการ 19 กรกฎาคม 2562
13 1434 บริษัท ฮานา เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820018-S1901539 81-7468 ระยอง รถบรรทุกส่วนบุคคล 081-9494856 ระยอง 22 กันยายน 2563
14 2210 นายเชาว์ แก้วสะอาด taff 010000006028670001-S2000099 81-9677 พระนครศรีอยุธยา รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 035-705727 พระนครศรีอยุธยา 26 มีนาคม 2563
15 2241 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด taff 010000006022440006-S1901509 99-8940 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-261-7961 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2563
16 2242 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด taff 010000006022440005-S1901554 ฒผ-395 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-261-7961 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2563
17 2243 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด taff 010000006022440004-S1901394 ฒผ-394 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 02-261-7961 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2563
18 2244 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด taff 010000006022440003-S1901511 94-4461 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-261-7961 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2563
19 2245 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด taff 010000006022440002-S1702358 52-4357 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-261-7961 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2563
20 2246 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด taff 010000106922440006-S1501233 96-1251 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-261-7961 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2563
21 2247 บริษัท วีเอส เคม (1970) จำกัด taff 010000006022440007-S1701052 95-2799 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-261-7961 สมุทรปราการ 27 มีนาคม 2563
22 2254 บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด taff 010000106922470009-S1501220 52-2286 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-215-5934 สมุทรสาคร 7 เมษายน 2563
23 2255 บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด taff 010000106022470004-S1702063 81-4832 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-215-5934 สมุทรสาคร 7 เมษายน 2563
24 2260 บริษัท อ.สหรุ่งโรจนฺ จำกัด taff 010000106014130008-S1801511 86-7791 ชลบุรี รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-3573775 ชลบุรี 7 เมษายน 2563
25 2261 บริษัท อ.สหรุ่งโรจนฺ จำกัด taff 010000106028630001-S1900896 85-4219 ชลบุรี รถ 10 ล้อ ยาง 10 เส้น 081-3573775 ชลบุรี 7 เมษายน 2563
26 2269 บริษัท โกลเบิลเคมีเคิล จำกัด taff 010000106011400004-S1900891 83-4706 สมุทรปราการ รถ 6ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7094816-8 บริษัทโกลเบิลเคมีเคิล จำกัด 8 เมษายน 2563
27 2270 บริษัท โกลเบิลเคมีเคิล จำกัด taff 010000106011400001-S1900894 83-2453 สมุทรปราการ รถ 6ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7094816-8 บริษัทโกลเบิลเคมีเคิล จำกัด 8 เมษายน 2563
28 2271 บริษัท โกลเบิลเคมีเคิล จำกัด taff 010000106011400003-S1900892 84-0102 สมุทรปราการ รถ 6ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7094816-8 บริษัทโกลเบิลเคมีเคิล จำกัด 8 เมษายน 2563
29 2272 บริษัท โกลเบิลเคมีเคิล จำกัด taff 010000106011400002-S1900893 83-5303 สมุทรปราการ รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 02-7094816-8 บริษัทโกลเบิลเคมีเคิล จำกัด 8 เมษายน 2563
30 2326 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด taff 010000106071150007-S1601585 70-7871 ระยอง รถ 6ล้อ ยาง 10 เส้น 038-691962 บริษัท วีพี กรีนเทค จำกัด 28 เมษายน 2563
31 2723 บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จํากัด taff 010000106023410002-S1402959 99-5467 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 744 6800-7 สมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2563
32 2724 บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จํากัด taff 010000106023410003-S1402958 96-2692 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 744 6800-7 สมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2563
33 2725 บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จํากัด taff 010000106023410004-S1402957 98-4596 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 744 6800-7 สมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2563
34 2726 บริษัท ธโนดม เทรดดิ้ง จํากัด taff 010000106023410005-S1800066 52-1204 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02 744 6800-7 สมุทรปราการ 27 สิงหาคม 2563
35 2739 บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด taff 010000006022470002-S1700454 1ฒฬ-6613 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 092-014-8595anucha@mastertech.co.th สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2563
36 2740 บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด taff 010000006922470004-S1501215 1ฒท-7288 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 092-014-8595anucha@mastertech.co.th สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2563
37 2783 บริษัท รุ่งเจริญเอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820015-S1900274 82-1298 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819494856chatchai@mastertech.co.th 82/8 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 22 กันยายน 2563
38 2784 บริษัท ฮานาเอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820017-S1900877 81-8316 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819494856chatchai@mastertech.co.th 82/8 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 22 กันยายน 2563
39 2785 บริษัท รุ่งเจริญเอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด taff 010000106012820019-S1901522 81-8515 ระยอง รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0819494856chatchai@mastertech.co.th 82/8 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 22 กันยายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 26/10/2563 0:23:25