ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 805 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40049 60-9970 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 13 ธันวาคม 2561
2 806 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40250 61-4690 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 13 ธันวาคม 2561
3 808 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40305 61-4694 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 13 ธันวาคม 2561
4 809 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40796 61-4696 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 13 ธันวาคม 2561
5 810 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40277 61-4701 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 13 ธันวาคม 2561
6 1548 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40259 60-4176 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
7 1549 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40560 60-5305 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
8 1550 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40051 60-7835 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
9 1551 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40216 61-2749 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
10 1552 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40252 61-3660 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
11 1553 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40406 61-3661 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
12 1554 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40635 61-6669 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
13 1555 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40549 61-6676 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
14 1556 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40484 61-6679 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
15 1557 บริษัท เอกรัฐบริการ จำกัด TBG 08800010000000000F_S-N40698 61-6685 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 025192299 ลำปาง 25 ตุลาคม 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 25/10/2563 23:01:57