ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 313 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020020027 70-6434 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
2 314 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020020030 70-6573 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
3 315 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020020067 70-6527 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
4 316 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020020068 70-6441 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
5 317 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020020158 70-6523 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
6 318 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020020159 70-6435 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
7 319 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020050118 70-2774 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
8 320 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020050252 70-5689 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
9 321 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020050300 70-8254 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
10 322 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020071200 70-8279 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
11 323 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073099 70-2247 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
12 324 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020071333 70-8333 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
13 325 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020071500 70-8450 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
14 326 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020081812 70-6954 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
15 328 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020072552 70-5711 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
16 329 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020072885 70-5825 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
17 335 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073079 70-7553 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
18 336 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073087 70-2230 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
19 337 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073091 70-2248 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
20 339 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073100 70-5824 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
21 342 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020080464 70-6238 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
22 343 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020080465 70-6261 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
23 344 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020080485 70-6239 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
24 345 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020081053 70-6440 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
25 346 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020081061 70-6425 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
26 347 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020081067 70-6442 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
27 348 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020081819 70-8392 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
28 349 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020088224 70-8391 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561
29 844 บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด NavTECH 022000100000000000020071172 85-7257 สระบุรี รถ 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 02-2855090 สระบุรี 3 มกราคม 2562
30 1279 บริษัท สาธรเคม จำกัด NavTECH 022000200000000000020083540 99-1910 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 816231187 กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562
31 1280 บริษัท สาธรเคม จำกัด NavTECH 022000200000000000020083539 50-4833 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 816231187 กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562
32 1281 บริษัท ไทย อินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด NavTECH 022000200000000000020083479 50-9946 กรุงเทพมหานคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81623 1187 กรุงเทพมหานคร 17 กันยายน 2562
33 1335 บริษัท เอเซีย กรีน รีสแครป จำกัด NavTECH 022000200000000000020081492 82-3107 ปราจีนบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 97206 2396 ปราจีนบุรี 25 กันยายน 2562
34 2275 บริษัท สาธรเคม จำกัด NavTECH 022000100000000000020074685 1ฒต-2206 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 81623 1187 กรุงเทพมหานคร 8 เมษายน 2563
35 2276 บริษัท ไทย อินโนเวชั่น เคมิคอล จำกัด NavTECH 022000100000000000020074719 2ฒง-1947 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 81623 1187 กรุงเทพมหานคร 8 เมษายน 2563
36 2546 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020071201 70-8278 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
37 2547 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020072175 70-6012 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
38 2548 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020072369 70-5690 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
39 2549 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073016 70-8956 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
40 2550 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073018 70-9086 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
41 2551 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073042 บบ-6339 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
42 2552 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073043 บบ-6337 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
43 2553 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073072 70-7554 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
44 2554 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073094 70-2229 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
45 2555 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073277 บบ-6338 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
46 2556 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000100000000000020073516 70-9278 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
47 2557 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020083970 70-5712 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
48 2558 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020083974 70-5367 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
49 2559 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020083972 70-5713 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
50 2560 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020050130 70-7849 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
51 2561 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020073099 71-0116 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
52 2562 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020081812 70-8390 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
53 2563 บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด NavTECH 022000200000000000020083929 70-8389 นนทบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0 81830 2563 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
54 2565 บริษัท บีจีเอ็ม เม็ททัล สแคร็พ จำกัด NavTECH 022000200000000000020083966 ฒฎ-2308 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2748 9524 กรุงเทพมหานคร 10 มิถุนายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:52:15