ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 2020 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด GIS 077000300000864507039779698 78-7427 กรุงเทพมหานคร รถ6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-643188 ระยอง 3 กุมภาพันธ์ 2563
2 2733 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) GIS 077000500000000000000412135 70-3869 ตาก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-501-7330 ถึง 8 สมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2563
3 2734 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) GIS 077000500000000000000412982 70-2255 ตาก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-501-7330 ถึง 8 สมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2563
4 2735 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) GIS 077000500000000000000412130 70-3691 ตาก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-501-7330 ถึง 8bandit.ph@cdg.co.th สมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2563
5 2736 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) GIS 077000500000000000000412280 70-3684 ตาก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-501-7330 ถึง 8bandit.ph@cdg.co.th สมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2563
6 2737 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) GIS 077000500000000000000412294 70-3688 ตาก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-501-7330 ถึง 8bandit.ph@cdg.co.th สมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2563
7 2738 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) GIS 077000500000000000000413297 70-2253 ตาก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-501-7330 ถึง 8 bandit.ph@cdg.co.th สมุทรปราการ 28 สิงหาคม 2563
8 2762 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) GIS 077000500000000000000412275 70-0800 ตาก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-501-7330 ถึง 8 สมุทรปราการ 14 กันยายน 2563
9 2763 บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) GIS 077000500000000000000412285 70-0893 ตาก รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-501-7330 ถึง 8 สมุทรปราการ 14 กันยายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:50:11