ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1162 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด BKG 024000100001230-66850999581 82-1111 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
2 1163 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด BKG 024000100001227-66850999075 81-7722 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
3 1164 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด BKG 024000100001232-66875927079 81-4009 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
4 1165 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด BKG 024000100001233-66875927193 81-4623 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
5 1166 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด BKG 024000100001231-66875926471 81-4498 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
6 1167 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด BKG 024000100001234-66914355211 81-9770 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
7 1168 บริษัท มหาชัยเอกศิริออยล์ จำกัด BKG 02400010D000609-66938786347 1ฒข-2238 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
8 1169 บริษัท เคพีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด BKG 024000100001229-66850999541 82-0618 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
9 1170 บริษัท เคพีซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด BKG 02400010D000260-66938905534 82-2525 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-854704 สมุทรสาคร 28 สิงหาคม 2562
10 1178 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด BKG 02400010C000274-66610051072 81-7979,7978 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
11 1179 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด BKG 024000100001295-66850999870 81-7007 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
12 1180 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด BKG 024000100001297-66940399350 81-9519 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
13 1181 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด BKG 024000100001296-66940401546 81-9470 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
14 1182 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด BKG 024000100000977-66940407879 81-9898 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
15 1183 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด BKG 024000100001299-66940413198 81-7457 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
16 1184 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด BKG 024000100001298-66914311742 81-9778 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
17 1185 บริษัท ที โอ อาร์ อินดัสตรี้ จำกัด BKG 02400010C000547-66951086916 บจ-5959 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
18 1186 บริษัท ก้องเพชร จำกัด BKG 024000100001291-66850999729 81-5959 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
19 1187 บริษัท ก้องเพชร จำกัด BKG 024000100002143-66851276735 81-1179 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
20 1188 บริษัท ก้องเพชร จำกัด BKG 024000100001292-66875926997 81-2051 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
21 1189 บริษัท ก้องเพชร จำกัด BKG 024000100001290-66850999402 82-0818 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
22 1190 บริษัท ก้องเพชร จำกัด BKG 02400010D000177-66940415640 82-2468 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
23 1191 บริษัท ก้องเพชร จำกัด BKG 024000100001293-66942388195 2ฒพ-957 สมุทรสาคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 034-466242 สมุทรสาคร 29 สิงหาคม 2562
24 1209 นางสาวนฤมล รื่นฤทัยกุล BKG 02400010D001113-66938958563 บษ-5429 นครปฐม รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 089-7827198 สมุทรสาคร 2 กันยายน 2562
25 1237 นางสาวยุพดี เกิดพิทักษ์ BKG 02400010D001007-66938451730 51-0847 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 081-8903260 กรุงเทพมหานคร 2 กันยายน 2562
26 1421 นายธนาวุฒิ มั่นคงรอบคอบ BKG 02400010D000526-66938786246 84-6157 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-321356 ชลบุรี 7 ตุลาคม 2562
27 1422 บริษัท ที.เอ็ม.เค. เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด BKG 024000100001956-66859127642 81-7053 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-321356 ชลบุรี 7 ตุลาคม 2562
28 1423 นายธนาวุฒิ มั่นคงรอบคอบ BKG 02400010D000527-66938786247 84-9443 ชลบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-321356 ชลบุรี 7 ตุลาคม 2562
29 1424 บริษัท ที.เอ็ม.เค. เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด BKG 02400010D000525-66938786243 84-9636 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-321356 ชลบุรี 7 ตุลาคม 2562
30 1488 บริษัท ที.เอ็ม.เค. เบสท์ กรีน มิราเคิล จำกัด BKG 02400010D001201-66938841130 83-4175 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-321356 ชลบุรี 17 ตุลาคม 2562
31 1489 นายธนาวุฒิ มั่นคงรอบคอบ BKG 02400010D001202-66938840578 85-1645 ชลบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 038-321356 ชลบุรี 17 ตุลาคม 2562
32 1697 นางน้ำผึ้ง บัวถนอม BKG 02400010D001219-66938782985 ถอ-5498 กรุงเทพมหานคร รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 081-918-0134 สมุทรสาคร 20 พฤศจิกายน 2562
33 1698 นางสาวศิราวรรณ มโนธรรมเสถียร BKG 02400010D001229-66938782732 94-2691 กรุงเทพมหานคร รถบรรทุกส่วนบุคคล 080-147-6683 สมุทรสาคร 20 พฤศจิกายน 2562
34 2655 บริษัท วาสินีอุตสาหกรรม จำกัด BKG 02400010C000258-66610056698 82-5412 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น pornattawut2493@gmail.com ราชบุรี 13 กรกฎาคม 2563
35 2663 บริษัท วาสินีอุตสาหกรรม จำกัด BKG 02400010C000259-66610056623 82-5413 ราชบุรี รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 0844279081 ราชบุรี 16 กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 10:46:04