ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1573 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อ หลอมโลหะ GPS ASIA 0110005GPS4SME-190900400080 83-6327 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7038038 สมุทรปราการ 29 ตุลาคม 2562
2 1575 นางสาววงศ์เดือน จันทร์กระจ่าง GPS ASIA 0110005GPS4SME-190900400222 83-6699 นครสวรรค์ รถ 6 ล้อ 087 4970497 พระนครศรีอยุธยา 1 พฤศจิกายน 2562
3 1576 นางสาววงศ์เดือน จันทร์กระจ่าง GPS ASIA 0110005GPS4SME-181200400035 83-8939 นครสวรรค์ รถ 10 ล้อ 087 4970497 พระนครศรีอยุธยา 1 พฤศจิกายน 2562
4 1592 บริษัท พีที รีไซเคิล แอนด์ เมททอล จำกัด GPS ASIA 0110005GPS4SME-180200400004 81-8313 สมุทรสาคร รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 034-494143 สมุทรสาคร 8 พฤศจิกายน 2562
5 1718 นายบุญยงค์ ผาสุทะ ASIA 045000100000868998038150468 81-3091 ลำปาง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 08 6193 5991 ลำปาง 21 พฤศจิกายน 2562
6 2013 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด GPS ASIA 0110003GPSASIA-181100008763 2ฒช-2093 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2376 0008-12 กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2563
7 2014 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด GPS ASIA 0110003GPSASIA-181100008761 บล-5345 สระบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2376 0008-12 กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2563
8 2015 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด GPS ASIA 0110003GPSASIA-181100008756 บบ-6151 นนทบุรี รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2376 0008-12 กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2563
9 2016 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด GPS ASIA 0110003GPSASIA-181100008758 2ฒณ-9381 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2376 0008-12 กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2563
10 2017 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด GPS ASIA 0110003GPSASIA-181100008765 ถณ-3084 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 2376 0008-12 กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2563
11 2070 นางสาวรมณ ปินทัตวีรณา GPS ASIA 0110003GPSASIA-191100009981 1ตถ-6979 กรุงเทพมหานคร รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 882133329 กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2563
12 2107 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อหลอมโลหะ GPS ASIA 0110005GPS4SME-191100400150 81-7812 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7038038 สมุทรปราการ 24 กุมภาพันธ์ 2563
13 2108 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮวดหล่อ หลอมโลหะ GPS ASIA 0110005GPS4SME-191100400147 82-6742 สมุทรปราการ รถ 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 02-7038038 สมุทรปราการ 24 กุมภาพันธ์ 2563
14 2116 นางสาวอรษา หนูใจ ASIA 045000100000864606046133020 บย-5818 ลำปาง รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 08 6193 5991 ลำปาง 3 มีนาคม 2563
15 2346 นายสานิตย์ ศรีศศิวิไล ASIA 045000100000864606045861795 80-3400 สุโขทัย รถบรรทุกส่วนบุคคล 099-1596956 ลำปาง 30 เมษายน 2563
16 2765 บริษัท เคมีตรอน จำกัด ASIA 045000100000865789028014639 บห-372 ลำปาง รถ 4 ล้อ ยาง 4 เส้น 0 5401 0645wittaya.p@asiaglobaltracking.com ลำปาง 14 กันยายน 2563
17 2766 บริษัท เคมีตรอน จำกัด ASIA 045000100000865789027982679 81-5401 ลำปาง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 5401 0645wittaya.p@asiaglobaltracking.com ลำปาง 14 กันยายน 2563
18 2767 บริษัท เคมีตรอน จำกัด ASIA 045000100000865789024803274 81-6151 ลำปาง รถ 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 0 5401 0645wittaya.p@asiaglobaltracking.com ลำปาง 14 กันยายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:50:57