ข้อมูลรถในระบบ GPS ติดตามรถขนส่งกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลำดับ ID ผู้ประกอบการ provider GPS Box ID เลขทะเบียนรถ ชนิดรถ โทรศัพท์ ที่จอดรถ ลงทะเบียนเข้าระบบ
1 1497 บริษัท โชคสหพัฒน์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ABS 0290003-201806-01451-000001 86-5355 ชลบุรี 4 เพลง 8 ล้อ ยาง 12 เส้น 081-444-7755 ชลบุรี 22 ตุลาคม 2562
2 2473 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ABS 0290003-201904-02679-000007 52-8956 กรุงเทพมหานคร รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-530-211 ฉะเชิงเทรา safetyqm@ekarat.co.th 24 กรกฎาคม 2563
3 2474 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ABS 0290003-201904-02679-000003 98-6143 กรุงเทพมหานคร รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-530-211 ฉะเชิงเทรา safetyqm@ekarat.co.th 24 กรกฎาคม 2563
4 2475 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ABS 0290003-201904-02679-000005 98-6144 กรุงเทพมหานคร รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-530-211 ฉะเชิงเทรา safetyqm@ekarat.co.th 24 กรกฎาคม 2563
5 2476 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ABS 0290003-201904-02679-000014 52-8948 กรุงเทพมหานคร รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-530-211 ฉะเชิงเทรา safetyqm@ekarat.co.th 24 กรกฎาคม 2563
6 2477 บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ABS 0290003-201904-02679-000008 92-3027 กรุงเทพมหานคร รถตู้บรรทุก 4 ล้อ ยาง 6 เส้น 038-530-211 ฉะเชิงเทรา safetyqm@ekarat.co.th 24 กรกฎาคม 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:36:10