ข้อมูลรถขนส่งกาก ในระบบ GPS

จากผู้ให้บริการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด [Xsense ID:006]
contact จิรวัฒน์ เจริญวิภาดา (เจม) Tel.0815971307
มีเจ้าของรถ จำนวน 34 ราย แสดงหน้าที่ 1 จากทั้งสิ้น 3 หน้า ดังนี้
ลำดับ เจ้าของรถขนกาก จำนวนรถ ส่งข้อมูลวันนี้
1 บริษัท เจ.ที.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด 61 37
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สักทอง ทรานสปอร์ต 15 11
3 บริษัท เอสพีพี เทอร์มินัล ทรานสปอร์ต จำกัด 7 3
4 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จำกัด 7 5
5 บริษัท พี.เอ็น.เอส.โลจิสติกส์ กรุ๊ป จำกัด 2 0
6 บริษัท หยกสยาม จำกัด 2 0
7 นางลำยวย เกื้อญาติ 2 0
8 นายคำนึง ตันหารัมย์ 2 0
9 นายพิสิษฐ ดาระดาษ 2 0
10 นายไพโรจน์ วัฒนะ 2 0
11 นางสาวชนิดา รอดสังวาลย์ 2 0
12 บริษัท เอส.ที.เอ็กซ์เพรส จำกัด 1 1
13 นายไฉน ศรีโชติ 1 0
14 นายพายุ แก้วงาม 1 0
15 นายมานะ จั่นแก้ว 1 0
รวมทั้งสิ้น 108 57
ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2563 11:32:08
ไปหน้าที่