ระบบ Data Gisdb

  ดูรายละเอียดของการเก็บข้อมูล
  พจนานุกรมข้อมูล
  แผนที่
  ข้อมูล Location Search
  ข้อมูลจุดเสี่ยง
  สรุปข้อมูลรถ(ผู้ประกอบการ)
  สรุปข้อมูลรถ(provider)
  สรุปข้อมูลรถ(วอ.8)
  ตรวจสอบ GPS ข้อมูลรถ(ทีละคัน)
  ข้อมูลการแจ้ง e-manifest
  test ajax
  gisapp.diw.go.th

  - gps_id ที่ยังไม่มีทะเบียนรถ
  - ทะเบียนรถที่วันนี้ไม่ส่งข้อมูล
  - รถที่ส่งข้อมูลวันนี้
  - id รถที่ยังไม่มี currenttsinfo
  - ข้อมูลสิทธิ์การใช้งานระบบ
  - สรุปข้อมูลรถในระบบ
  - ลำดับ provider ที่ส่งข้อมูล
  - ข้อมูลทะเบียนรถในระบบ
  - ข้อมูลทะเบียนรถซ้ำในระบบ ,gps id ซ้ำ
  - ข้อมูล provider
  - ข้อมูลการแจ้งใบ manifest
  - สรุปข้อมูลจุดเสี่ยง
N0P@$$w0rdt0gis@pp