ดูรายละเอียดตารางข้อมูล

ชื่อตารางข้อมูล


ทดสอบ Sql Select Command


ดูสถิติรายกลุ่มของข้อมูล

มูลค่า(val)
 g2g2
g3g3g3g3
g1val()val()val()val()
g1val()val()val()val()
ชื่อตาราง
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3
เงื่อนไข
(ถ้ามี)