ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
   
 

 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 66-(02)-202-4000, 4014 โทรสาร. 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th